Hội Thảo Về Phục Hình Inlay/Onlay Gián Tiếp Với Sứ Sinh Học DialogBuổi Hội Thảo về Phục Hình Mô Phỏng Sinh Học Inlay/Onlay Bằng Sứ Sinh Học Dialog của Hãng MANI SCHUTZ DENTAL diễn ra thành công rực rỡ . Xin chân thành cảm ơn Quý Bác Sĩ ở Vĩnh Phúc đã thu xếp thời gian tham dự với Công Ty